English

 

 

Prezentare

 

Zona hiporeică este interfaţa critică intre apa subterană şi medii cu apă de suprafaţă şi pare a fi un ecoton dinamic caracterizat prin gradienţi chimici şi biologici abrupţi. Ecologia sa are un rol vital în ciclarea şi procesarea energiei, carbonului şi nutrienţilor. Proprietăţile zonei hiporeice sunt semnificante dar puţin investigate în lume, datorita acordării de prioritari zonelor umede în defavoarea zonelor adiacente lor. In general ariile hiporeice sunt populate şi execută activităţi antropice (turism şi agricultură în special) cu impact asupra zonelor umede. Puţinele cercetări au fost în domeniul limnologiei, abordând zonele hiporeice aferente lacurilor terapeutice datorită importantei funcţiilor biologice din aceste ecosisteme. Studii ale zonelor hiporeice aferente apelor curgătoare sunt la început de drum, sistemele sunt dinamice şi modificările pot fi majore datorită modificărilor bilanţului de apă cauzat de schimbările globale climatice şi antropice. Izotopii apei au fost utilizaţi îndeosebi la studiul apelor subterane şi doar sporadic s-au făcut studii pe mici zone hiporeice adiacente unor lacuri, dar nu s-au făcut studii pentru zone atât de extinse ca arie ca aceea pe care o propunem spre studiu.

Oportunităţile pentru atenuarea poluanţilor care pot reduce impactul poluării apei subterane adiacente unui fluviu pot depindă de calitatea apei fluviului. Interacţia apa de suprafaţă-apa subterană va ajuta la interpretarea transportului de contaminant prin aria selectată pentru studiu. Estimarea încărcării apei subterane este o importantă componentă în caracterizarea depozitelor de apă subterană pentru Directiva Cadru Apa (art. 17). Scala de timp permisă cere o metodologie pragmatică pentru o eficientă evaluare a încărcării pentru fiecare rezervor de apă subterană delimitat. Noi propunem 2,3 ani de studii asupra interacţiei apa subterană-apa de suprafaţă, specific axat pe procesele de dispersia poluanţilor în zona hiporeică a Deltei Dunării. Această cercetare este necesară pentru a se obţine înţelegerea proceselor care controlează curgerea apei şi fluxul de poluanţi între apa subterană (acvifere) şi apele de suprafaţă (Dunărea şi Lacul Razim) şi este în parte răspunsul la cerinţele pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor proceselor care acţionează la această interfaţă şi pot fi în stare implementeze Directiva Cadru Apa. Studiul se concentrează pe:

1.  stabilirea unui model conceptual pentru aria limitrofă deltei unde condiţiile antropogenice şi naturale joacă un rol critic pentru răspunsul deltei la diferiţi factori de stres.

2.  Înţelegere îmbunătăţită a proceselor dinamice a zonei hiporeice (zona limitrofă deltei) pentru a furniza informaţii folositoare pentru evaluările vulnerabilităţii şi a unei dezvoltări durabile în această regiune.

Aria studiului de caz este ţinutul limitrof Deltei Dunării. Delta este printre ecosistemele cel mai puternic afectate de către încărcătura de poluanţi din sectorul industrial şi agricol din amonte. Dunărea curge prin câteva ţări Europene puternic industrializate şi se încarcă cu nutrienţi din scurgerile industriale şi din agricultură. Acest lucru are ca rezultat eutrofizarea fluviului şi a lacurilor adiacente bazinului Dunării. Eutrofizarea are consecinţe sociale şi economice, că reducerea pescăritului, mai puţin turism, o calitate mai proasta a apei de băut. De aceea, încărcătura de nutrienţi care este descărcată în Dunăre trebuie să fie stăpânită de ţările prin care curge. Nivelul de nutrienţi în Dunăre este cunoscut că variază cu activitatea economică şi încărcătura nutrienţilor în bazinul Dunării trebuie să fie ţinută în frâu şi reconciliată cu cerinţele pentru o „Dunăre albastră" şi creştere economică. În acelaşi timp freaticul poate fi încărcat de la suprafaţă şi poluat de activităţile agricole locale prin poluare difuză. Efectul poluării apei subterane este puternic dependent de loc, necesitând criterii şi indicatori specifici pentru evaluare.

Proiectul va începe prin evaluarea stării apei subterane din aria riverană Braţului Sf. Gheorghe al Dunării şi a apei de suprafaţă de pe braţ. Al doilea pas va privi la modele şi scenarii dezvoltate de participanţii la proiect. Pasul final va prezenta recomandările echipei de cercetare pentru metodologia de studiu şi strategii de management viitoare în zone hiporeice, în particular pentru aria noastră de studiu.

Modelele pentru zona limitrofa deltei vor fi următoarele:

1.      submodelul hidrodinamic pentru variaţia în timp şi spaţiu a curgerii apei

2.      modelul hidrochimic pentru transport şi transformările variabilelor chimice cheie precum nutrienţii

3.      submodelul „model trofic redus" pentru comunităţile zooplanctonice şi fitoplanctonice.

Toate cele trei modele vor avea atât o etapa de evaluare a zonei hiporeice şi o etapă de model de circulaţie a poluanţilor sau posibililor poluanţi deversaţi accidental în zonă.

 

 

Obiective

 

Obiectivele generale ale proiectului sunt în concordanţă cu obiectivul general al programului:

§    Măsurători consistente şi sistematice a variabilelor fizice, chimice şi hidrobiologice pentru o zonă cu mare importanţă ecologică, dar mai puţin dezvoltată economic;

§    Suport ştiinţific pentru elucidarea şi fundamentarea cunoaşterii ştiinţifice legate de circulaţia apelor din zone hiporeice în condiţiile schimbărilor climatice şi a modificărilor datorate activităţilor antropice;.

§    Obţinerea de rezultate ştiinţifice ca suport pentru fundamentarea măsurilor de protecţie a zonei umede, a managementului resurselor naturale.

Obiectivele şi activităţile din cadrul prezentului proiect sunt în sfera programului Energie, Mediu şi Dezvoltare Durabila în cadrul FP6 la acţiuni cheie 1) Managementul durabil şi calitatea apei, 2) Clima, schimbări globale şi biodiversitate. Programele promovează cercetări pe studii de caz pentru Managementul apelor cu acţiuni legate de prevenirea poluării şi protecţia apelor subterane şi de suprafaţă.

Obiectivele propuse şi activităţile pentru realizarea lor sunt în concordanţă cu obiectivele grupurilor de lucru tematice 1 şi 4 (TWG 1: Water Management, TWG 4: Water în Agriculture) a platformei tehnologice Apa curata. TWG1 este concentrat pe abordări sistemice asupra managementul apei, iar TWG4 dezbate utilizarea durabila a apei de suprafaţă şi subterană şi ciclul apei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

·  Crearea bazei de date pentru descrierea stării sistemului de apă subterană riveran zonei umede Delta Dunării.

·  Dezvoltare de metode operaţionale pentru evaluarea, cuantificarea şi extrapolarea tendinţelor în sistemul de apă subterană limitrof spaţiului deltaic

·  Crearea bazei de informaţii ştiinţifice pentru evaluarea stării sistemului şi a evoluţiei lui;

·  Dezvoltare produse informatice pentru analiză date, descrierea stării sistemului, analiza evoluţiei a indicatorilor măsuraţi, simulare a interacţiilor şi a împrăştierilor de poluanţi;

·  Identificarea poluanţilor şi a zonelor cele mai vulnerabile la poluare;

·  Elaborarea de recomandări şi strategii pentru controlul poluării şi managementul resurselor de apă subterană şi al spaţiului deltaic.

Obiective măsurabile sunt:

·                   Analiza scalei, a datelor existente, a procedurilor de evaluare specifice zonei hiporeice selectate pentru studiu;

·                   Evaluarea stării sistemului prin analiza parametrilor fizici, chimici şi hidrobiologici ai apelor subterane şi de suprafaţă.

- Analiza domeniilor şi a distribuţiei concentraţiilor indicatorilor fizici, chimici şi hidrobiologici pentru determinarea originii apei subterane şi identificarea poluanţilor.

- Analiza variaţiei spatio-temporale a concentraţiilor indicatorilor măsuraţi pentru determinarea legăturii apa subterană-apa de suprafaţă, a substructurilor şi a zonelor de amestecare.

- Determinarea traseelor de curgere în subteran şi a celor mai vulnerabile zone la poluare;

·                   Elaborarea de modele de curgere în subteran (modele euristice, matematice, algoritmi).

·                   Analiza tendinţelor de împrăştiere a poluanţilor prin tehnica modelarii.

·                   Elaborare software dedicat pentru achiziţie de date, elaborare bază de date integrată, analiza unitară a datelor, simularea procesului de curgere în subteran şi de dispersie a poluanţilor.

 

 

Activitati

 

Etapa I. Documentare si studiu tehnic

Documentare asupra problemelor specifice sistemului si a normelor CE de evaluare a unui astfel de ecosistem.

Analiza datelor si a metodelor fizice, chimice si hidrobiologice existente pentru caracterizarea sistemului.

Documentare si definire functii pentru sistemul informatic; analiza comparativa privind metodelor de modelare specifice.

 

Etapa II. Dezvoltare concepte si metode de modelare si evaluare

Propunere de concepte de evaluare a sistemului si analiza competitivitatii acestora in lumina Directivei Cadru Apa a PE si CE (Water Framework Directive 2000/60/EC). Stabilirea retelei integrate de masuratori si analize a rezultatelor.

Fundamentare metode izotopice, chimice si hidrobiologice..

Analiza sistem informatic achizitie de date. Fundamentarea metodelor de modelare, definire cerinte.

 

Etapa III. Evaluare stare ecologica sistem. Aplicare metode si modele pe zona limitrofa Deltei Dunarii

Analiza domeniilor de variatie a continutului izotopilor stabili si radioactivi de mediu (deuteriu, oxigen si tritiu).

Determinarea provenientei apelor subterane si a zonelor de amestecare a apelor subterane.

Analiza domeniilor de variatie si a distributiei indicatorilor chimici (anioni, cationi) si hidrobiologici (zooplancton, zoobentos).

Elaborare produs informatic sistem achizitie date masuratori. Definire structura baza de date. Dezvoltare model pentru descrierea starii sistemului.

 

Etapa IV. Experimentari in conditii reale, simulare si analiza impactului interactiunilor apa de suprafata-apa subterana pentru zona limitrofa Deltei Dunarii Verificare si validare sistem

Analiza variabilitatii spatio-temporale a continutului izotopilor de mediu. Identificarea conexiunilor intre acvifere si a substructurilor hidrogeologice. Identificare trasee de curgere in subteran.

Analiza variabilitatii spatio-temporale a indicatorilor chimici si hidrobiologici, a factorilor care determina variabilitatea lor si identificare puncte vulnerabile la poluare.

Verificarea sistemului software prin utilizarea de valori experimentale. Elaborare model de evolutie si dezvoltare produs informatic de analiza date, si simulare a interactiiilor.

Elaborarea modelului euristic de curgere in subteran.

 

Etapa V. Elaborare documentatii de utilizare. Diseminarea informatiilor stiintifice.

Elaborare materiale pentru diseminarea informatiilor stiintifice

Elaborare recomandari pentru managementul ecosistemului

Elaborare documentatie de utilizare/

 

 

Rezultate

 

 

 

 

 

Diseminare

 

1. Pagina web

2. Lucrari publicate:

3. Lucrari comunicate:

 

 

Echipa

Coordonator de proiect - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii izotopice si Moleculare Cluj-Napoca

Director de proiect: Dr. FEURDEAN VICTOR, Fizician

Cercetatori: Dr. FEURDEAN LUCIA, Fizician

Dr. CUNA CORNEL, Fizician

Dr. CUNA STELA, Fizician

Drd. BALAS GABRIELA, Fizician

LEUCA MOISE, Inginer electronist INCDTIM

Tehnicieni: BUJOR PETRU, Tehnician principal

PETRICA NICOLETA, Tehnician principal

PUSCAS ROMULUS, Tehnician principal

 

Partener 1 - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii, Tulcea

Coordonator proiect: DAVID CRISTINA VIOLETA, Inginer

Cercetatori: TEODOROF LILIANA, Chimist

TUDOR DANA, Inginer chimist

ORHAN IBRAM, Biolog

TUDOR MIHAELA, Ecolog

Tehnicieni: CRACIUN LIDIA, Tehnician

HULUBA USTINA, Tehnician

ALEXOIU ALINA, Tehnician

 

Partener 2 - Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare

Coordonator proiect: STOIAN IOAN, Inginer electronist

Cercetatori: UDRESCU FLORIAN, Inginer automatist

BOTU ALEXANDRU, Inginer automatist

APOSTOL ION, Inginer automatist

BALOG SZABOLCS, Inginer automatist

GHIRAN OVIDIU, Informatician

GNAT SORIN, Inginer automatizari si calculatoare

MANCIU ADRIANA, Matematician

MEZA RODICA, Inginer automatist

MIRCEA MARIA, Matematician

Drd. TARŢA ADRIANA-MIHAELA, Informatician

Dr. GORDAN MIHAELA, Sef lucrari

Dr. CEBUC IOAN EMIL, Inginer

 

Partener 3 - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Rm. Valcea

Coordonator proiect: VARLAM CARMEN, Fizician

Cercetatori: Dr. IONITA GHEORGHE, Inginer chimist

Dr. BORNEA MIHAELA Anisia, Inginer

Drd. BIDICA NICOLAE, Fizician

ENACHE ADRIAN, Inginer electronist

CAPRIS CATALIN, Matematician

Drd. POPESCU IRINA, Inginer chimist

DOBRINESCU DENISA, Inginer fizician

FAURESCU ALEXANDRU IONUT, Fizician

Tehnicieni: ANGHEL ELENA, Tehnician

PREDESCU GEORGETA, Tehnician

POPA AUREL, Frezor

STEFANESCU ELISABETA, Frezor

 

 

Parteneri

Coordonator de proiect:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii izotopice si Moleculare Cluj-Napoca

Partener 1:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii, Tulcea

Partener 2:

Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare - Filiala Cluj-Napoca

Partener 3:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Rm. Valcea